Bookmark and Share Add to Favorites  
  

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา

ค้นหาสินค้า

บริการตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงิน

 

          การตรวจสอบงบการเงินมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นต่องบการเงินของกิจการว่า งบการเงินนั้นได้จัดทำขึ้นในส่วนสาระสำคัญเป็นไปตามแม่บทการบัญชีในรายงานทางการเงินหรือไม่

 

 

          สำนักงานจะตรวจสอบงบการเงินตามมาตรฐานการสอบบัญชี ที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยเป็นหลัก และคำนึงถึงข้อกำหนดขององค์กรหรือหน่วยงาน หรือสถาบันที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ รวมทั้งข้อกำหนดของกฎหมายบัญชีและภาษีติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ->> )

 

 

          ผู้บริหารของกิจการมีความรับผิดชอบในการจัดทำงบการเงินให้ถูกต้องตามควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ดังนั้นจึงถือได้ว่าผู้บริหารให้การรับรองโดยปริยายว่างบการเงินแสดงข้อมูลที่ถูกต้องตามควร

 

 

 • ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 กำหนดให้กิจการต้องจัดทำและนำส่งงบการเงินที่ได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 • การนำส่งแบบภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภงด.50) ประจำปีของกิจการต่อสำนักงานสรรพากร ตามกฎหมายกำหนดให้นำส่งพร้อมงบการเงินที่ผู้ตรวจสอบได้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินเรียบร้อยแล้ว

 

 

 • อัตราค่าธรรมเนียมขั้นต่ำเริ่มตั้งแต่ 5,000 บาท โดยอัตรานี้เป็นอัตราโดยประมาณ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามปริมาณรายการทางบัญชี และความซับซ้อนของแต่ละกิจการ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นนอกเหนือจากค่าบริการตรวจสอบบัญชีคำนวณจากรายละเอียดดังนี้ : -
  • ค่าเบี้ยเลี้ยงในการตรวจสอบบัญชีของพนักงาน
   • กรณีตรวจสอบที่บริษัทลูกค้าคิดค่าเบี้ยเลี้ยง 150 บาท/ต่อคน/ต่อวัน
   • กรณีนำเอกสารมาตรวจสอบที่สำนักงานไม่มีค่าเบี้ยเลี้ยง
  • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
   • กรณีเดินทางโดยรถ TAXI คิดจากจำนวนที่จ่ายจริง
   • กรณีเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวของพนักงาน กิโลเมตรละ 7 บาท
  • ค่าที่พัก (กรณีตรวจสอบต่างจังหวัด) คิดจากจำนวนที่จ่ายจริง
  • ค่าส่งหนังสือยืนยันยอดเพื่อใช้ในการตรวจสอบบัญชี (ลงทะเบียน) จ่ายตามจริง                

 

 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน